ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tiêu chí nào là quan trọng nhất để phân biệt các hình thái kinh tế - xã hội? 

  • A. Lực lượng sản xuất 
  • B. Quan hệ sản xuất 
  • C. Tồn tại xã hội
  • D. Kiến trúc thượng tầng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDO.AI

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1