AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế nào là lao động giản đơn?

  • A. Là lao động làm công việc đơn giản 
  • B. Là lao động làm ra các hàng hoá chất lượng không cao
  • C. Là lao động chỉ làm một công đoạn của quá trình tạo ra hàng hoá
  • D. Là lao động không cần trải qua đào tạo cũng có thể làm được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>