• Câu hỏi:

  Nhân tố nào là cơ bản thúc đẩy CNTB ra đời nhanh chóng:

  • A. Sự tác động của quy luật giá trị
  • B. Sự phát triển mạnh mẽ của phương tiện giao thông vận tải nhờ đó mở rộng giao lưu buôn bán quốc tế
  • C. Những phát kiến lớn về địa lý
  • D. Tích luỹ nguyên thuỷ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC