AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ai là người đầu tiên chia tư bản sản xuất thành tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v)?

  • A. A.Smith
  • B. D.Ricardo
  • C. C.Mác
  • D. F.Quesnay 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>