YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan hệ sản xuất biểu hiện: 

  • A. Quan hệ giữa người với tự nhiên 
  • B. Quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất  
  • C. Quan hệ giữa người với người trong xã hội 
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA