YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiến bộ xã hội được thể hiện ở những mặt nào?

  • A. Tiến bộ về kinh tế
  • B. Tiến bộ về chính trị, xã hội
  • C. Đời sống văn hoá, tinh thần ngày càng được nâng cao
  • D. Cả a, b, c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA