• Câu hỏi:

  Quan hệ cung cầu thuộc khâu nào của quá trình tái sản xuất xã hội?

  • A. Sản xuất và tiêu dùng
  • B. Tiêu dùng
  • C. Trao đổi
  • D. Phân phối và trao đổi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC