• Câu hỏi:

  Lao động trừu tượng là gì?

  • A. Là lao động không cụ thể 
  • B. Là lao động phức tạp
  • C. Là lao động có trình độ cao, mất nhiều công đào tạo
  • D. Là sự hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hoá nói chung không tính đến những hình thức cụ thể. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC