AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu từ: 

  • A. Sản xuất của cải vật chất 
  • B. Lưu thông hàng hoá 
  • C. Sản xuất giá trị thặng dư
  • D. Sản xuất hàng hoá giản đơn và hàng hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>