ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng về tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

  • A. Muốn phát triển kinh tế thì cần phải tăng trưởng kinh tế
  • B. Có thể có tăng trưởng kinh tế nhưng không có phát triển kinh tế
  • C. Những nhân tố làm tăng trưởng kinh tế đều làm phát triển kinh tế
  • D. Cả a, b, c đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1