• Câu hỏi:

  Chọn ý đúng về tăng năng suất lao động: Khi tăng năng suất lao động thì:

  • A. Số lượng hàng hoá làm ra trong 1 đơn vị thời gian tăng
  • B. Tổng giá trị của hàng hoá không thay đổi
  • C. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá giảm xuống
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC