YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thế nào là lao động phức tạp?

  • A. Là lao động tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, tinh vi
  • B. Là lao động có nhiều thao tác phức tạp
  • C. Là lao động phải trải qua đào tạo, huấn luyện mới làm được
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA