ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Số lượng giá trị sử dụng phụ thuộc các nhân tố nào?

  • A. Những điều kiện tự nhiên
  • B. Trình độ khoa học công nghệ
  • C. Chuyên môn hoá sản xuất 
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1