• Câu hỏi:

  Số lượng giá trị sử dụng phụ thuộc các nhân tố nào?

  • A. Những điều kiện tự nhiên
  • B. Trình độ khoa học công nghệ
  • C. Chuyên môn hoá sản xuất 
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC