YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào đâu để chia ra thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng?

  • A. Căn cứ vào phạm vi 
  • B. Căn cứ vào nội dung
  • C. Căn cứ vào tính chất
  • D. Căn cứ vào quy mô 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA