YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng về lao động và sức lao động:

  • A. Sức lao động chỉ là khả năng, còn lao động là sức lao động đã được tiêu dùng
  • B. Sức lao động là hàng hoá, còn lao động không là hàng hoá
  • C. Sức lao động có giá trị, còn lao động không có giá trị
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA