ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thế nào là năng suất lao động (NSLĐ)? Chọn ý đúng:

  • A. Là hiệu quả, khả năng của lao động cụ thể
  • B. NSLĐ được tính bằng số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian
  • C. NSLĐ được tính bằng thời gian hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1