AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý không đúng về sản phẩm và hàng hoá:

  • A. Mọi sản phẩm đều là hàng hoá
  • B. Mọi hàng hoá đều là sản phẩm 
  • C. Mọi sản phẩm đều là kết quả của sản xuất
  • D. Không phải mọi sản phẩm đều là hàng hoá 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>