ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tăng NSLĐ và tăng cường độ lao động giống nhau ở:

  • A. Đều làm giá trị đơn vị hàng hoá giảm
  • B. Đều làm tăng số sản phẩm sản xuất ra trong một thời gian
  • C. Đều làm tăng lượng lao động hao phí trong 1 đơn vị thời gian
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1