ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giá cả hàng hoá là:

  • A. Giá trị của hàng hoá
  • B. Quan hệ về lượng giữa hàng và tiền
  • C. Tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận
  • D. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1