ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sản xuất hàng hoá xuất hiện dựa trên:

  • A. Phân công lao động cá biệt và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất  
  • B. Phân công lao động chung và chế độ sở hữu khác nhau về TLSX
  • C. Phân công lao động và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất
  • D. Phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu hoặc những hình thức sở hữu khác nhau về TLSX
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1