ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  "Lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải". Câu nói này là của ai?

  • A. W.Petty
  • B. A.Smith
  • C. D. Ricardo
  • D. C.Mác
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1