ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Để nghiên cứu kinh tế- chính trị Mác- Lênin có thể sử dụng nhiều phương pháp, phương pháp nào quan trọng nhất? 

  • A. Trừu tượng hoá khoa học
  • B. Phân tích và tổng hợp
  • C. Mô hình hoá
  • D. Điều tra thống kê 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1