ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lao động trừu tượng là nguồn gốc:

  • A. Của tính hữu ích của hàng hoá 
  • B. Của giá trị hàng hoá
  • C. Của giá trị sử dụng
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1