ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là: 

  • A. Sản xuất của cải vật chất
  • B. Quan hệ xã hội giữa người với người 
  • C. Quan hệ sản xuất trong mối quan hệ tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng. 
  • D. Quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1