ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Để tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế học hiện đại nêu ra các nhân tố nào?

  • A. Vốn, khoa học công nghệ và con người
  • B. Đất đai, tư bản và cơ cấu kinh tế
  • C. Cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị và vai trò của nhà nước
  • D. Cả a và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1