• Câu hỏi:

  Chọn các nội dung đúng về xã hội hoá sản xuất. Xã hội hoá sản xuất bao gồm:

  • A. Xã hội hoá sản xuất về kinh tế- kỹ thuật
  • B. Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - tổ chức
  • C. Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - xã hội
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC