ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Phát triển kinh tế bao gồm những nội dung nào dưới đây?

  • A. Sự gia tăng của GNP, hoặc GDP và GNP  hoặc GDP trên đầu người. 
  • B. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng: tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ trong GNP tăng lên còn của nông nghiệp trong GNP giảm xuống.
  • C. Chất lượng cuộc sống của đại đa số dân cư tăng lên cả về mặt vật chất, tinh thần và môi trường sinh thái được bảo vệ.
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1