YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế:

  • A. Mang tính khách quan 
  • B. Mang tính chủ quan  
  • C. Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người 
  • D. Cả A và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA