YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng trong các ý dưới đây: 

  • A. Mọi nguyên liệu đều là đối tượng lao động  
  • B. Mọi đối tượng lao động đều là nguyên liệu 
  • C. Nguyên liệu là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chế biến
  • D. Cả a và c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA