Sinh Học 12 Chương 1: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

 • Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

  Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
  Trong bài học này, các em sẽ được học lại các kiến thức như: định nghĩa và phân loại môi trường sống và các nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái, ô sinh thái, thích nghi sinh vật với ánh sáng, thích nghi của sinh vật với nhiệt độ.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

  Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: định nghĩa quần thể, quá trình hình thành quần thể,các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể: quan hệ hỗ trợ, quan hệ cạnh tranh. Làm rõ quan hệ giữa các cá thể trong quần thể có vai trò trong việc giữ ổn định trong quần thể, giữ cân bằng sinh thái

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên, mật độ các thể trong quần thể. Mở rộng kiến thức hiểu biết thực tế về quần thể sinh vật.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

  Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: kích thước của quần thể sinh vật, phân loại, sức sinh sản của quần thể sinh vật, mức độ tử vong của quần thể sinh vật, phát tán cá thể của quần thể sinh vật, tăng trưởng của quần thể sinh vật, tăng trưởng của quần thể người.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

  Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: biến động số lượng cá thể theo chu kỳ, biến động không theo chu kỳ, nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể, sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể, trạng thái cân bằng của quần thể.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết