Địa Lý Kinh Tế

  • Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

    Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
    Bài học dưới đây sẽ trang bị cho các em học sinh những kiến thức như: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu thành phần  kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.

    5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

    Xem chi tiết