Chương II: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Access

 • Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

  Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access
  Nội dung của bài học bài Giới thiệu Microsoft Access dưới đây nhằm giúp các em hiểu được các chức năng chính của Access như chức năng tạo bảng, thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin; biết bốn đối tượng chính của Access là bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo; biết hai chế độ làm việc trong Access là chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) và chế độ làm việc với dữ liệu. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

  20 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Cấu trúc bảng

  Bài 4: Cấu trúc bảng
  Mục tiêu của Bài 4: Cấu trúc bảng nhằm giúp các em biết được: Các thành phần tạo nên Table, các kiểu dữ liệu trong Access, khái niệm về khóa chính, sự cần thiết của việc đặt khóa chính cho Table; biết cách chọn lựa kiểu dữ liệu cho trường của Table. Mời các em cùng theo dõi nội dung của bài học dưới đây.

  26 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

  Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng
  Nội dung của bài tập và thực hành số 2 về Tạo cấu trúc bảng nhằm giúp các em củng cố lại các thao tác cơ bản trong Access như khởi động/ kết thúc Access, tạo CSDL mới, tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khóa chính, chỉnh sửa cấu trúc bảng,... Dưới đây là nội dung chi tiết của bài thực hành, mời các em cùng theo dõi.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

  Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng
  Mục tiêu của bài Các thao tác cơ bản trên bảng nhằm giúp các em biết được các lệnh và thao tác cơ sở trên bảng như cập nhật dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, tìm kiếm và lọc dữ liệu, định dạng và in dữ liệu. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

  Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng
  Nội dung của bài thực hành số 3 về Thao tác trên bảng dưới đây sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng các thao tác trên bảng, cách sử dụng các công cụ lọc, sắp xếp để kết xuất thông tin từ bảng,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Biểu mẫu

  Bài 6: Biểu mẫu
  Mục tiêu của bài Biểu mẫu nhằm giúp các em nắm được các lệnh và thao tác cơ sở để tạo biểu mẫu; biết sử dụng thuật sĩ để tạo biểu mẫu đơn giản, sử dụng biểu mẫu để hiển thị từng bản ghi, chỉnh sửa biểu mẫu ở chế độ thiết kế. Mời các em cùng theo dõi nội dung của bài học dưới đây.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản

  Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản
  Nội dung của bài thực hành số 4 về Tạo biểu mẫu đơn giản dưới đây nhằm giúp các em luyện tập và thực hiện được các thao tác về tạo biểu mẫu theo mẫu cho trước bằng thuật sĩ (wizard), chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế, chỉnh sửa phông chữ tiếng Việt, di chuyển các trường dữ liệu để có vị trí đúng và sử dụng biểu mẫu để nhập dữ liệu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Liên kết giữa các bảng

  Bài 7: Liên kết giữa các bảng
  Mục tiêu của bài Liên kết giữa các bảng nhằm giúp các em biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc liên kết, biết cách tạo liên kết trong Access; tạo được liên kết giữa các bảng trong Access sửa biểu mẫu ở chế độ thiết kế. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  13 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng

  Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng
  Nội dung bài thực hành số 5 về Liên kết giữa các bảng dưới đây sẽ giúp các em rèn luyện các kĩ năng tạo bảng với cấu trúc cho trước, kĩ năng nhập dữ liệu cho bảng; tạo được CSDL gồm nhiều bảng; thực hiện được các thao tác tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Truy vấn dữ liệu

  Bài 8: Truy vấn dữ liệu
  Nội dung của bài Truy vấn dữ liệu nhằm giúp các em biết khái niệm và vai trò của truy vấn (mẫu hỏi), biết vận dụng một số hàm và phép toán tạo ra các biểu thức số học, biểu thức điều kiện và biểu thức logic để xây dựng mẫu hỏi, biết các bước chính để tạo ra một truy vấn, biết sử dụng hai chế độ làm việc với mẫu hỏi (chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu). Mời các em cùng theo dõi nội dung của bài học dưới đây.

  17 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng

  Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng
  Nội dung của bài thực hành số 6 về Mẫu hỏi trên một bảng nhằm giúp các em bước đầu làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng, cách tạo những biểu thức điều kiện đơn giản, các thao tác với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm và biết sử dụng các hàm gộp nhóm ở mức độ. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

  Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng
  Nội dung của bài thực hành số 7 về Mẫu hỏi trên nhiều bảng dưới dây, các em sẽ được thực hành tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng nhằm giúp các em củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

  Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo
  Mục tiêu của nội dung bài học Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo nhằm giúp các em biết được: Khái niệm báo cáo, chức năng của báo cáo, công việc chuẩn bị tạo báo cáo, phương pháp thiết kế báo biểu, các bước để lập báo cáo đơn giản,... Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  12 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo

  Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo
  Nội dung của bài thực hành số 8 về Tạo báo cáo dưới đây sẽ giúp các em củng cố lại các kiến thức liên quan đến tạo báo cáo, thực hiện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp

  Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp
  Nội dung của Bài thực hành số 9: Bài thực hành tổng hợp dưới đây nhằm giúp các em củng cố lại các kĩ năng cơ bản sử dụng Access như tạo CSDL mới gồm các bảng có liên kết bằng chế độ thiết kế, tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu, thiết kế mẫu hỏi đáp ứng một số yêu cầu nào đó và lập báo cáo nhanh bằng thuật sĩ và thiết kế đơn giản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết