Hoá Học 12 Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

 • Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

  Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
  Nội dung bài học trình bày các phương pháp đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm để ứng dụng vào việc Nhận biết một số ion trong dung dịch bao gồm Cation (Na+, NH4+, Ba2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Cu2+) và Anion (NO3-, SO42-,Cl-,CO32-)

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 41: Nhận biết một số chất khí

  Bài 41: Nhận biết một số chất khí
  Nội dung bài học đem đến phần kiến thức mới và thú vị trong mảng Thí nghiệm hóa học, đó chính là nguyên tắc chung và phương pháp nhận biết một số chất khí như khí CO2, SO2, H2S, NH3.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

  Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ
  Nội dung bài Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ chính là bài tổng ôn, ôn tập, hệ thống hóa lại kiến thức cũng như kĩ năng nhận biết một số ion trong dung dịch và chất khí.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết