Tiếng Anh Lớp 12 Unit 7: Economic Reforms - Sự cải cách kinh tế

 • Unit 7: Economic Reforms - Reading

  Unit 7: Economic Reforms - Reading
  Bài học Unit 7 Lớp 12 Economic Reforms phần Reading cung cấp nội dung về chính sách đổi mới kinh tế của đất nước. Qua đó giúp các em rèn luyện một vài kỹ năng đọc hiểu: đọc và đoán ngữ cảnh, đọc lấy thông tin chi tiết.

  15 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Economic Reforms -Speaking

  Unit 7: Economic Reforms -Speaking
  Bài học Unit 7 Lớp 12 Economic Reforms phần Speaking hướng dẫn các em nói về dự đoán về sự thay đổi của đất nước khi Đổi Mới.

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Economic Reforms - Listening

  Unit 7: Economic Reforms - Listening
  Bài học Unit 7 Lớp 12 Economic Reforms phần Listening giúp các em luyện nghe để tìm thông tin đáp án đúng. 

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Economic Reforms - Writing

  Unit 7: Economic Reforms - Writing
  Bài học Unit 7 Lớp 12 Economic Reforms phần Writing hướng dẫn các em viết báo cáo về sự tăng trưởng kinh tế dựa vào bảng biểu đã cho.

  15 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Economic Reforms - Language Focus

  Unit 7: Economic Reforms - Language Focus
  Bài học Unit 7 Lớp 12 Economic Reforms phần Language Focus giúp các em phân biệt dạng phát âm yếu và nhấn mạnh của một số trợ động từ trong tiếng Anh. Ở phần ngữ pháp, bài học cung cấp lý thuyết và một số ví dụ về mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản cùng một số bài tập minh họa giúp các em ghi nhớ bài.

  15 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Economic Reforms - Vocabulary

  Unit 7: Economic Reforms - Vocabulary
  Bài học Unit 7 Lớp 12 Economic Reforms phần Vocabulary cung cấp từ vựng toàn bộ Unit 7 với, giúp các em hệ thống lại theo từng phần bài học: Reading, Speaking, Listening, Writing và Language Focus. Qua đó, dễ dàng hơn cho các em trong việc ghi nhớ và tra cứu. 

  15 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết