AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nhân tố chủ yếu làm tăng thu nhập quốc dân là:

  • A. Tăng thêm TLSX
  • B. Tư liệu tiêu dùng
  • C. Tăng số lượng lao động và tăng NSLĐ
  • D. Cả a,b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>