AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những ý kiến dưới đây về sản xuất giá trị thặng dư của CNTB ngày nay, nhận xét nào đúng?

  • A. Máy móc thiết bị hiện đại thay thế lao động sống nhiều hơn.
  • B. Tăng NSLĐ và khối lượng giá trị thặng dư
  • C. Tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên.
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>