YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng trong các nhận định sau:

  • A. Tiền tệ là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hoá và là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản
  • B. Tư bản được biểu hiện ở tiền, nhưng bản thân tiền không phải là tư bản
  • C. Mọi tư bản mới đều nhất thiết phải mang hình thái tiền tệ
  • D. Cả a, b, c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA