YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, người lao động muốn giảm thời gian lao động trong ngày còn nhà tư bản lại muốn kéo 
  dài thời gian lao động trong ngày. Giới hạn tối thiểu của ngày lao động là bao nhiêu? 

  • A. Đủ bù đắp giá trị sức lao động của công nhân
  • B. Bằng thời gian lao động cần thiết
  • C. Do nhà tư bản quy định
  • D. Lớn hơn thời gian lao động cần thiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA