YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị thặng dư là gì?

  • A. Lợi nhuận thu được của người sản xuất kinh doanh
  • B. Giá trị của tư bản tự tăng lên.
  • C. Phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân làm thuê tạo ra.
  • D. Hiệu số giữa giá trị hàng hoá với chi phí sản xuất TBCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA