YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tập trung tư bản là gì? ý nào sau đây là sai:

  • A. Là sự hợp nhất nhiều tư bản cá biệt nhỏ thành một tư bản cá biệt lớn 
  • B. Làm cho tư bản xã hội tăng
  • C. Phản ánh quan hệ trực tiếp các nhà tư bản với nhau
  • D. Cả a và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA