YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối có những hạn chế. Chọn ý đúng trong các nhận xét dưới đây:

  • A. Gặp phải sự phản kháng quyết liệt của công nhân
  • B. Năng suất lao động không thay đổi
  • C. Không thoả mãn khát vọng giá trị thặng dư của nhà tư bản
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA