• Câu hỏi:

  Giá trị hàng hoá sức lao động gồm:

  • A. Giá trị các tư liệu tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động của công nhân và nuôi gia đình anh ta
  • B. Chi phí để thoả mãn nhu cầu văn hoá, tinh thần
  • C. Chi phí đào tạo người lao động
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC