AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở những điểm nào?

  • A. Tăng quy mô tư bản xã hội 
  • B. Tăng quy mô tư bản cá biệt.
  • C. Phản ánh mối quan hệ trực tiếp giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>