YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiền công tính theo thời gian và tiền công tính theo sản phẩm có quan hệ với nhau thế nào?

  • A. Không có quan hệ gì 
  • B. Hai hình thức tiền công áp dụng cho các loại công việc có đặc điểm khác nhau.
  • C. Trả công theo sản phẩm dễ quản lý hơn trả công theo thời gian. 
  • D. Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức chuyển hoá của tiền công tính theo thời gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA