• Câu hỏi:

  Nguồn trực tiếp của tập trung tư bản là:

  • A. Giá trị thặng dư
  • B. Tư bản có sẵn trong xã hội
  • C. Tiền tiết kiệm trong dân cư
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC