YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vai trò của máy móc trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư, chọn ý đúng:

  • A. Máy móc là nguồn gốc của giá trị thặng dư
  • B. Máy móc là tiền đề vật chất cho việc tạo ra giá trị thặng dư
  • C. Máy móc và sức lao động đều tạo ra giá trị thặng dư 
  • D. Máy móc là yếu tố quyết định để tạo ra giá trị thặng dư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA