YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng về hàng hoá sức lao động: 

  • A. Nó tồn tại trong con người 
  • B. Có thể mua bán nhiều lần
  • C. Giá trị sử dụng của nó có khả năng tạo ra giá trị mới 
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA