YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư bản bất biến (c) là:

  • A. Giá trị của nó chuyển dần vào sản phẩm qua khấu hao
  • B. Giá trị của nó lớn lên trong quá trình sản xuất
  • C. Giá trị của nó không thay đổi về lượng và được chuyển nguyên vẹn 
   sang sản phẩm
  • D. Giá trị của nó không thay đổi và được chuyển ngay sang sản phẩm sau một chu kỳ sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA