YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các cách diễn tả dưới đây có cách nào sai không?

  • A. Giá trị mới của sản phẩm = v + m
  • B. Giá trị của sản phẩm mới = v + m 
  • C. Giá trị của TLSX = c
  • D. Giá trị của sức lao động  = v

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA