YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của TLSX đã tiêu dùng tham gia vào tạo ra giá trị của sản phẩm mới. Chọn các ý đúng dưới đây: 

  • A. Tham gia tạo thành giá trị mới của sản phẩm
  • B. Không tham gia tạo thành giá trị mới của sản phẩm
  • C. Chỉ tham gia vào tạo thành giá trị của sản phẩm mới
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA